Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5/B (TOKİ Hizmet Binası) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL” adresinde mukim veri sorumlusu Emlak Yönetim Hizmetleri Tic. A.Ş. (“Emlak Yönetim”) olarak, bünyemizde çalışanların kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini toplamakta, işlemekte, saklamakta, gerektiğinde aktarmakta ve ilgili süreler sonunda bu kişisel verileri imha etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile amacımız kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortaklarının yetkilileri, vb.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

HANGİ KİŞİ GRUPLARININ VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Emlak Yönetim olarak, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, hissedar/ortaklarımızın, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarımızın (potansiyel müşterilerimizin), stajyerlerimizin, tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, ürün ve hizmet alan kişilerin (müşterilerimizin), internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ve fiziki olarak şirket genel merkezimiz ile işyerlerimizi ziyaret eden ziyaretçilerimizi kişisel verilerini işlemekteyiz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Yukarıda anılan kişi gruplarının kimlik, iletişim, ikametgah bilgileri, şikayet ve talepleri, ödeme bilgileri, özlük, hukuki işlem (iş veya hizmet süreçlerini etkileyen adli ve idari bir süreç olması durumunda), müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, güvenlik tedbirleri (Emlak Yönetim’i ilgilendirmesi ve/veya iş/hizmet süreçlerini aksatması durumunda), lokasyon bilgilerini işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin sürdürülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, anket kanalıyla yapılacak düzenlemelerin belirlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yabancı personel çalışma ve oturum izni işlemleri, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenebilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ ORTAMLARDA TOPLUYORUZ?

İşveren, kişisel verileri fiziki olarak basılı vasıtalarla toplayabileceği gibi elektronik ortamda da toplayabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMAMIZDAKİ HUKUKİ SEBEBİMİZ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gibi Emlak Yönetim’in süreçleri gereği uymak zorunda olduğu kanuni yükümlülükleri nedeniyle ilgili kişi gruplarının kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu minvalde kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Emlak Yönetim’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması söz konusudur.

Bununla birlikte, kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişiler ile aramızda bir veya birden fazla sözleşme akdedilmiş ise, bu sözleşmenin ifa edilmesi nedeniyle çalışanlarımızın kişisel verilerini işlemekteyiz. Ayrıca, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve ölçülü olarak meşru menfaatlerimiz için de işleme faaliyetlerimiz olabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ AKTARIYOR MUYUZ?

İşveren olarak mevzuata uygun şekilde; yukarıda sayılan ilgili kişilerin kişisel verilerini bulut sistemlerinde saklayabilir, grup şirketlerimiz ile paylaşabilir, yurtiçinde üçüncü kişilere (hissedarlarına, tedarikçilerine, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, iş ortaklarına, pazarlama ve reklam hizmeti aldığı şirketlere, teknik destek aldığı şirketlere) aktarabiliriz.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI NELERDİR?

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin olarak veri sorumlusu Emlak Yönetim’e başvurarak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, başvuru üzerine yapılan değişiklik veya silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN KİŞİLER HAKLARINA DAİR TALEPLERİNİ NASIL KULLANABİLİR?

İlgili kişiler, bir önceki maddede belirtilen haklarına dair taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusu İşveren’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusu İşveren’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusu Emlak Yönetim’e iletecektir. Başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenecektir.

Bilgilerinize Sunulur

Emlak Yönetim Hizmetleri Tic. A.Ş.

                       

© 2024 EMLAK YÖNETİM A.Ş.
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ) İŞTİRAKİDİR.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?